Distansjobb – del 4: Intervju med Sofia Lindman

Sofia Lindman jobbar idag på Jobylon som Social Media Coordinator och som frilansare, helt på distans. I skrivande stund sitter Sofia i Canggu på Bali, Indonesien. UrbanUrban träffade Sofia i Stockholm under sommaren 2018, strax innan hon gav sig iväg för att leva livet som digital nomad och nu drygt ett halvår senare ger hon oss en uppdatering om hur livet som digital nomad ser ut.

Berätta om din story – hur kommer det sig att du lever livet som digital nomad?
– Jag knackade på hos Fryshuset som 14-åring, full av idéer och passion och jag letade efter en plattform där jag kunde utforska min egen potential och bidra till en positiv skillnad i världen. Det blev min skola! Att vara omringad bland entreprenörer och change makers som inte heller gick med strömmen fick mig att förstå att jag inte heller behöver det.

Sofia berättar att hon på Fryshuset framförallt fick modet att våga starta sina egna projekt, vilket tillät henne att arbeta från olika platser i Europa och efter det blev hon frälst.
– Den korta versionen är att jag helt enkelt frågade mig själv ”hur kan jag göra detta till min verklighet på lång sikt? Så jag tog fram en masterplan, jobbade arslet av mig och nu är jag här!

Vad jobbar du med nu?
– Jag jobbar som Social Media Coordinator på Jobylon största delen av tiden och frilansar vid sidan om. All kommunikation och möten sker via Slack/Hangout och jag jobbar utifrån en 24-timmars deadline.

Vilka länder har du rest i hittills?
– Ungern, Georgien, Sri Lanka, Malaysia, Singapore, Thailand och nu Indonesien! Jag sitter i skrivande stund på ett litet Instagramvänligt kaffehak i Changgu, Bali. Vanligtvis stannar jag en månad på varje ställe beroende på hur jag trivs. Nu har jag rest runt i mer än 5 månader så känner mig redo att stanna lite längre på en plats för att verkligen lära känna kulturen och människorna. Och slippa packa väskan för ett tag! Snart bär det tillbakatill Europa för en liten touchdown i Prag, resten tar jag längst vägen!

Ingen vecka är den andra lik. Sofia jobbar framförallt på eftermiddagarna och kvällarna på grund av tidsskillnaden, så på dagarna hänger Sofia oftast på stranden, med vänner hon mött på resande fot eller med att utforska platsen hon befinner sig på.  

Vad är det bästa med att vara en digital nomad?
– Friheten! Att få möjlighet att bygga upp en verklighet som gör mig pirrig i magen varje morgon. Varje dag är ett äventyr och jag känner mig så levande. Att utsättas för nya kulturer, miljöer, lukter och människor känns som en dröm och situationer jag aldrig hade klarat av för några år sedan tar jag nu med en klackspark. Jag känner mig mer kreativ i mitt arbete och njuter av alla människor och livshistorier som jag får höra längst vägen.

Finns det några utmaningar?
– O ja, haha! I Kuala Lumpur blev jag strandsatt på ett kafé på grund av storm och satt där halva natten. Min dator kraschade i djungeln i Sri Lanka och – long story short – det var 4 dagar av kaos och enda gången jag varit riktigt nära på att bara skita i allt och åka hem. Något jag även har behövt vänja mig med är att människor hela tiden kommer och går vilket gör det knepigt att skapa riktiga connections – grannen drar till Thailand nästa vecka och kompisen från cafét ska bo i Australien i ett år. Så, det är viktigt att kunna landa i en trygg punkt hos sig själv.

Hur tog du dig från ett ”vanligt” jobb till att arbeta helt och hållet på distans?
– Jag jobbade till och från på distans för några år sedan från min absoluta älsklingsstad Barcelona och det var dealbreakern för mig. Jag kunde inte gå tillbaka till ett ”vanligt” jobb igen!

I vilken ände ska man börja om man vill börja jobba på distans?
– Alla har sin egen resa och det är såklart inte alltid så enkelt som att “bara” köpa en one-way-ticket och säga upp sig från jobbet. Fundera på hur din situation ser ut idag. Sätt en deadline för när det skulle vara finansiellt hållbart att arbeta på distans – kanske vill du hitta ett platsoberoende jobb eller frilansuppdrag innan du ger dig ut på äventyr. Sätt upp tydliga mål och identifiera vad du behöver för att det ska gå att genomföra i praktiken.

Sofias 4 must do’s för den som vill börja arbeta på distans:

  1. Omringa dig bland folk som redan gör det du drömmer om och lyssna inte på folk som inte förstår eller inte stöttar dina drömmar. Jag fick exempelvis höra att jag var för ung. Jag skulle aldrig sluta jaga mina mål på grund av någonting så banalt som ålder!
  2. Identifiera dina supertalanger och ta fram en masterplan (exempelvis en lista på företag du drömmer om att jobba för och en pitch för varför du skulle passa hos dom).
  3. Visa att du finns! Utsätt dig för obekväma situationer, tro på din egen förmåga och var tydlig med din vision.
  4. ACTION! Ring dina samtal, vässa din pitch, släng iväg dina mail, knacka på dörrar och ge inte upp. Resten löser sig på vägen!

Sofia berättar att i verkligheten är det inte alltid lika glamoröst att vara digital nomad som det verkar i media. Medias bild och hur verkligheten är att jobba helt på distans är två helt skilda världar. Självklart ser situationen olika ut för varje individ men det går inte att sticka under stolen att det krävs hårt jobb, självdisciplin och envishet.
– Det är ingen ”evig semester” som vissa verkar tro. Jag tror att man behöver uppleva det själv för att kunna veta om det är en livsstil som passar en själv eller inte. Dagarna är lika mycket fyllda med äventyr som de är med motgångar men om det passar en själv så väger fördelarna tyngre.

Sofia poängterar att man däremot inte ska underskatta sig själv och sina förmågor. Det är enkelt att bygga upp mentala spärrar som står i vägen för det liv man egentligen vill leva.
– Jag skulle säga att om du är nyfiken på det här livet – testa!

Vilka branscher eller typer av jobb tycker du funkar bäst på distans?
– Med digitaliseringen kommer även möjligheter. Idag kan allt från läkare till kontorsassistenter jobba på distans. Idag har vi fler möjligheter än någonsin att forma våra arbetsliv och att ta kontroll över vart, hur och när vi jobbar. Jag träffar på många verksamma inom social media marketing, programmering, fotografering och affiliate marketing. Jag tror dock det är viktigt att utgå från ens egna intressen och att bygga upp en inkomst utifrån det. Det är aldrig kul att vara fast på ett jobb man inte trivs med. Världen är full av möjligheter!

 


Läs fler inlägg om distansarbete här:
Distansjobb – del 1: Introduktion
Distansjobb – del 2: Intervju med Emelie Fågelstedt 
Distansjobb – del 3.1: Flexibla arbetstider 
Distansjobb – del 3.2: Intervju med företagare 


Lina Martinsson
lina@urbanurban.se

English translation 

Can’t see it? Click on (Läs mer) below.

Remote work – pt. 4: Interview with Sofia Lindman

Sofia Lindman is working at Jobylon as Social Media Coordinator and freelancer, completely remote. She is currently working from Canggu in Bali, Indonesia. UrbanUrban met with Sofia in Stockholm during the summer of 2018, right before she was embarking on her journey to live as a digital nomad and now, about half a year later, she is giving us an update about how the digital nomad life is.


Tell us about your story – why is it that you are living the digital nomad life?
– I knocked on the door at Fryshuset as a 14-year-old, full of ideas and passion, looking for a platform where I could explore my own potential and contribute with positive change to the world. Fryshuset became my school! To be surrounded by entrepreneurs and change makers who did not follow the stream made me understand that I did not need to either.

Sofia tells us that she gained the courage to start her own projects at Fryshuset, which allowed her to work remotely from different locations in Europe and after that – she was hooked.
– The short version is that I simply asked myself “how can I make this my reality long-term?” So I created a master plan, worked my ass off and now I am here!

What are you working with now?
– I work as a Social Media Coordinator at Jobylon for most of the time and I also freelance in addition to that. All communication and meetings are made through Slack/Hangout and I work on 24-hour deadlines.

Which countries have you been to so far?
– Hungary, Georgia, Sri Lanka, Malaysia, Singapore, Thailand and now Indonesia! I am currently writing from an Instagram friendly coffee place in Changgu, Bali. I usually stay for a month or so on each location depending on how I like it. By now, I have been traveling for more than 5 months so I feel quite ready to stay for a little longer somewhere to really get to know the culture and the people. And so that I do not have to pack my bags for a while! Soon, I will be heading back to Europe for a short touchdown in Prague and I will plan the rest on the way!

Every week is different. Sofia is mainly working during the afternoons and evenings due to the time difference. During daytime, she usually hangs on the beach, spends time with new friends she has met along the way or by exploring the location she is at.

What is the best part about being a digital nomad?
– The freedom! To have the opportunity to create a reality that makes me wake up with butterflies in my stomach every morning. Every day is an adventure and I feel so alive. To be experiencing new cultures, environments, smells and people feels like a dream and situations that used to feel were impossible, I now tackle with ease. I feel more creative in my work and I enjoy all the people and life stories I get to hear along the way.

Are there any challenges?
– Oh yes! In Kuala Lumpus, I got stranded at a café during a storm and I sat there for almost the entire night. My computer crashed in the jungle of Sri Lanka and – long story short – it was four days of chaos and the only time I was very close to just quit everything and go back home. Something I have also had to get used to is that people come and go all the time, which makes it difficult to create real connections. One neighbour is going to Thailand the next week and another friend from the café is going to live in Australia for a year. It makes it very important that you are able to land in a safe spot within yourself.

How did you go from a “regular” job to working completely remote?
– A couple of years ago, I worked a bit back and forth from my absolute darling city Barcelona and that was the deal breaker for me. I could never go back to a “regular” job again!

In what end to you start if you want to start working remotely?
– Everyone has their own journey and it is not always as simple as “just” buying a one-way-ticket and quit your job. Think about how what your current situation is today. Set a deadline for when it would be financially sustainable for you to work remotely – maybe you want to have a remote job or freelance work secured before you leave. Set clear goals and identify what you need in order to go through with your plans in practice.

Sofia’s 4 must-do’s for those who want to work remotely:

  1. Surround yourself with people who are already doing what you are dreaming of doing and do not listen to people who do not understand or do not support your dreams. For example, I was told that I was too young. I would never stop chasing my dreams because of something as simple as age!
  2. Identify your super talents and create a master plan (for example a list of companies you are dreaming of working for or a pitch about why you would suit well at that company).
  3. Be visible! Put yourself in uncomfortable situations, believe in your own ability and be clear about what your vision is.
  4. ACTION! Make your phone calls, tune your pitch, send your emails, knock on doors and do not give up. The rest will work itself out on the way!

Sofia tells us that in reality, remote working is not always as glamourous as it seems in media. How media portrays remote working and what reality looks like are two completely different worlds. Naturally, the situations differ for each and every individual but it cannot be ignored that it requires hard work, discipline and persistence.
– It is not an “eternal vacation” like some believe it is. I believe you have to experience it for yourself to know if it is a lifestyle that suits you or not. The days are filled with equally as much adventure as they are with obstacles but if it suits you – the pros outweigh the cons.

However, Sofia points out that you should not underestimate yourself and your abilities. It is easy to create mental barriers that stands in the way for you to live the life you want to live.
– If you are curious about this life – try it!

What industries or types of jobs would you say are best suited for remote working?
– With the digitalisation, there are many possibilities. Today, you can be anything from a doctor to an office assistant and still work remotely. Today, we have more possibilities than ever to shape our working lives and ability to take control over where, how and when we work. I have met a lot of people who are working in social media marketing, programming, photography and affiliate marketing. However, I believe it is important to start with your own interests and build an income based on those. It is never fun to be stuck in a job that you do not like. The world is full of opportunities!

 


Read more posts about remote working here:
Remote work – pt. 1: Introduction
Remote work – pt. 2: Interview with Emelie Fågelstedt 
Remote work – pt. 3.1: Flexible working hours
Remote work – pt. 3.2: Interviews with companies 


Lina Martinsson
lina@urbanurban.se