Distansjobb – del. 1: Introduktion

Bild: UrbanUrban 

Att jobba online eller hemifrån blir alltmer vanligt då antalet digitala jobb ökar och teknologin fortsätter att utvecklas. Oavsett om du jobbar hemifrån då och då eller reser på heltid medan du jobbar har du säkert kommit i kontakt med ämnet distansjobb.

Den här serien av inlägg kommer att titta på ämnet distansjobb med fokus på att arbeta på distans för svenska företag. Hur genomförbart är det att faktiskt arbeta hemifrån, vilka typer av företag är distansjobb-vänliga och vad krävs av dig som individ? Denna typ av frågor kommer vi att undersöka genom intervjuer, insikter och bevakning av marknaden.

Introduktion till distansarbete

Termen digital nomad beskriver både en jobb- och livsstil. Det är helt enkelt en person som försörjer sig genom att arbeta online medan han/hon reser eller lever på en annan plats än där själva företaget ligger. Det innebär mer eller mindre att ha sitt kontor på en egenbestämd plats eller att arbetsplatsen är helt flexibel.

Alla typer av jobb går inte att sköta på distans. För vissa är det viktigt att vara på plats på själva kontoret. Om man däremot är intresserad av att ha en digital nomad livsstil finns det absolut sätt att ta sig dit, genom att kika på vissa typer av tjänster, branscher och skaffa sig rätt kunskaper. Eftersom nya jobb tillkommer och vårt samhälle blir mer digitaliserat ser vi också en trend där allt fler jobbar mer digitalt, hemifrån eller helt på distans.

Lite statistik

Bild: UrbanUrban


Lina Martinsson
lina@urbanurban.se

English translation 

Can’t see it? Click on (mer…) below.

Image: UrbanUrban 

Remote work – pt. 1: Introduction

Working online or from home is becoming more common as the number of digital jobs are increasing and technology continues to develop. Whether you are working from home every now and then or if you are traveling full-time while you are working, working remotely is a topic you have probably come across.

This series will cover the topic of working online through several posts, with focus on working remotely for Swedish companies. How doable is it really to be working from home, what type of companies are remote-work-friendly and what is required of you as an individual? This type of questions is what we will look into through interviews, insights and coverage of the market.

Introduction to remote working

The term Digital Nomad describes both a way of living and working. It is basically a person who is making a living by working online while travelling or living on a different location than the company itself is situated. It is more or less having your office on a location of your choosing or completely flexible.

Not all jobs can be done remotely. For some jobs, you have to be at the office. However, if you are interested in a digital nomad lifestyle, there are definitely ways to get there by looking at certain types of positions, industries and by acquiring the right skills. Since new jobs are emerging and our society is becoming more digitalised, we can also see a trend in increasing digital workers; both professionals who are working from home and completely remote.

Some statistics

Image: UrbanUrban


Lina Martinsson
lina@urbanurban.se