Minska nervositeten inför jobbintervjun

Att sitta mittemot någon som ställer en massa frågor kan kännas lite obekvämt. Hela processen av att söka jobb kan vara stressigt och de flesta personer känner sig nervösa inför själva jobbintervjun. Oroa dig inte. Du är inte ensam.

Utan att gå in för mycket i detalj kommer vi att bryta ner vad en intervju faktiskt handlar om samt hur man kan minska nervositeten inför en jobbintervju genom ordentlig förberedelse och genom att ändra sin egen inställning.

Syftet med en jobbintervju  

Syftet med en intervju är för att företaget ska kunna utvärdera om du är rätt person för jobbet men det är också ett tillfälle för dig att utvärdera om företaget är rätt för dig. För i slutändan, om du inte trivs i ditt jobb kommer du så småningom att sluta och företaget måste då leta efter någon ny för att ersätta dig, vilket inte är ett önskvärt resultat för varken dig eller företaget. För att en rekrytering ska kunna bli hållbar och långsiktig måste du och jobbet vara en match – en win-win situation.

Att prata om dig själv

Under intervjun kommer du mest att prata om dig själv; vem du är, vad du är bra på, vad du är mindre bra på och så vidare. Många känner att det är svårt att “sälja in” sig själv.

För att underlätta den här delen, försök att se det objektivt istället. Du vet varför du vill ha jobbet, eller hur? Du vet också varför du tycker att det är ett passande jobb för dig, eller hur? Innan intervjun, tänk igenom vilka kompetenser du tror är viktiga att besitta för tjänsten. Tänk sedan på vilka kompetenser du har som matchar. Under intervjun, se det mer som en matchning av kompetenser; företaget behöver dina kompetenser och du besitter dem. Du måste kunna påvisa att det är en bra match.

Svagheter eller brist på kompetenser

Under en intervju kommer du ofta att bli frågad om de kompetenser du vill förbättra eller om dina svagheter. Återigen, var inte orolig. Vi alla har våra svagheter.

Att fråga om dina svagheter är både för företagets och din egen skull för att se till att det inte blir en mismatch mellan dig och jobbet. Exempelvis, om du har svårt för att arbeta under högt tryck och du upplever jobbet som väldigt stressigt kanske det inte är en så bra match. Du kommer inte att kunna möta förväntningarna och ännu viktigare, du kommer inte att trivas bra i jobbet.

Däremot kan vissa kompetenser förbättras över tid och därmed behöver du nödvändigtvis inte bli eliminerad i rekryteringsprocessen på grund av brist på kompetenser. I detta fall handlar det mer om din förmåga att förbättra dina svagheter. Att fråga om dina svagheter handlar också om att se om du själv är medveten om dessa och om du har kapaciteten att förbättra dem.

I vissa fall kan ju svagheter bero på att du inte har fått möjligheten att visa vad du går för än. Som exempel kanske du inte har fått testa dina ledarskapsförmågor – men med rätt träning, stöd och verktyg kanske du utvecklas till en utmärkt ledare. Därav kan det snarare handla om din förmåga att anskaffa eller förbättra dessa kompetenser och om du är villig att gå den extra milen för att lära dig något nytt. Därför är det viktigt att vara ärlig, kritisk men också att vara redo att demonstrera din potential.

Svara ärligt

Du bör alltid svara vad du faktiskt tycker, inte vad du tror att rekryteraren vill höra. Kom ihåg att intervjun också är till för att du ska kunna utvärdera om det är rätt jobb för dig, inte enbart tvärtom. Om du målar upp en bild som inte återspeglar verkligheten kommer det inte att bli en bra match i slutändan.

Förberedelse är en viktig nyckel

Att gå oförberedd på en intervju är som att skriva ett test utan ha pluggat inför det. Att inte veta vad man ska svara eller skriva på testet är ofta mer stressande än själva testet i sig. Om du däremot förbereder dig inför testet kommer du både känna dig lugnare och inte minst även förbättra dina resultat.

Förberedelser kan göras relativt snabbt eller mer ingående – i slutändan handlar det om att titta på två saker: dig själv och företaget.

Först och främst bör du veta dina egna motiv. Varför söker du jobbet? Varför är du en passande person för tjänsten? Det är en bra idé att gå igenom några vanliga intervjufrågor och tänka igenom vad du ska svara på dem – både för din egen skull och för att förbereda dig inför själva intervjun.

Därefter bör du även titta på tjänsten och företaget i sig (det här skulle ju faktiskt kunna vara din framtida arbetsplats och du kanske vill veta lite mer om den i förväg). Vilka kompetenser behövs i tjänsten? Vilken typ av person letar de efter? Varför vill du jobba i just den här tjänsten och för just det här företaget?

Några sista ord

Du behöver inte memorera exakta svar på varje fråga som du tror kommer komma upp på intervjun men genom att förbereda dig ordentligt kommer du att veta dina egna motiv och känna dig själv lite bättre. Svaren bör alltid komma naturligt och inte vara memorerade i detalj.

Var inte orolig om du är osäker på hur du ska besvara en viss fråga. Du kan alltid be intervjuaren att utveckla vad de menar.

Till sist, kom ihåg att du alltid bör svara ärligt och inte vad du tror förväntas av dig att svara. En rekrytering ska alltid vara en win-win!

 


Lina Martinsson
lina@urbanurban.se

Letar du efter mer? Läs våra generella intervjutips här.

English translation 

Can’t see it? Click on (Läs mer) below.

Reducing job interview anxiety

To sit across the table from someone who is asking you a bunch of questions can feel a bit uncomfortable. The whole process of applying for jobs can be stressful and most people feel nervous about going to job interviews. Do not worry. You are not alone.

Without going into too much detail, we will break down what an interview is about and how to reduce the anxiety of going to job interviews by changing your mind-set and by preparing properly for them.

The purpose of the interview  

The purpose of a job interview is for the company to evaluate if you are the right person for the job but it is also an opportunity for you to assess if the company is right for you. In the end, if you are not happy with your job, you will eventually quit and the company has to look for someone else to replace you, which is not a desirable outcome for either side. For a recruitment to be sustainable and long-term, you and the job should be a match – a win-win situation.

Talking about yourself

In an interview, you are going to talk mostly about yourself; who you are, what you are good at, what you are less good at and and so on. Some people feel that it is hard to “sell” themselves.

To facilitate this part, try to look at it objectively instead. You do know why you want the job, right? You also know why you think this is a suitable job for you, right? Before the interview, think objectively about what skills you believe are important for the job and what skills you have that match. During the interview, think of it more like a match of skills; the company needs your skills and you have them. You need to show them that it is a good match.

Weaknesses or lack of skills

During an interview, you will often be asked about what skills you want to improve or your weaknesses. Again, do not worry. We all have our weaknesses.

Asking about your weaknesses is both for the company’s and your own sake to make sure there will not be a mismatch between you and the job. For example, if you do not like working under pressure and the job is quite stressful, it might not be a very good match. You will not be able to meet expectations and more importantly, you will not be very happy in your job.

However, some skills can be improved over time and therefore you do not necessarily have to be cut out of the recruitment process due to the lack of skills. In this case, it is more about your ability to improve your weaknesses. Asking about your weaknesses is also to see if you are aware of them and if you have the capacity and will to improve.

In some cases, maybe you simply have not had the chance to demonstrate a particular skill yet. For example, maybe you have not been able to test your leadership skills – but with proper training, support and tools, you might become an excellent leader. Hence, it can come down to your ability to acquire or improve those skills and if you willing to go the extra mile to learn something new. Therefore, it is important to be honest and critical but also to be ready to demonstrate your potential.

Answer honestly 

You should always answer what you actually think, not what you think the recruiter wants to hear. Remember that the interview is also for you to evaluate if you believe this is the right job for you, not only the other way around. If you paint a picture that does not reflect reality, it will not be a great match in the end.

Preparation is key 

Going unprepared for an interview is like taking a test without studying for it. The stress of not knowing what to answer or write on the test is often more stressful than the actual test itself. However, if you prepare for the test, you will feel calmer and more importantly, improve your results.

Preparations can be done rather quickly or more thoroughly, but it all comes down to looking at two things: yourself and the company.

First, you should know your own motives. Why are you applying for the job? Why are you suited for the job? It is a good idea to go through some common interview questions and think about what you would answer – both for your own sake and to prepare for the actual interview.

Second, you should look into the position and company itself (after all, this could be your future workplace and you might want to know a little bit about it beforehand). What skills are needed for the job? What type of person are they looking for? Why do you want to work in this particular position or for this particular company?

Some final words

You do not need to memorise an exact answer for each question you think will come up, but by preparing properly you will know your own motives and know yourself a bit better. The answers should come naturally and not be memorised down to detail.

Do not worry if you are unsure of how to answer a specific question. You can always ask the interviewer to elaborate on what they mean.

Finally, remember that you should always answer honestly, not what you think is expected of you to answer. A recruitment should always be a win-win!

 


Lina Martinsson
lina@urbanurban.se

Looking for more? Read our general interview tips here.