Intervjufrågor – vad vill rekryteraren faktiskt veta?

De flesta har nog fått höra många traditionella frågor under en jobbintervju; var ser du dig själv om 5 år? Vilka är dina svagheter? Varför är du rätt person för jobbet?

Syftet med en intervju är helt enkelt att ta reda på om du är rätt person för jobbet – och inte minst om jobbet är rätt för dig. En rekryterare använder olika frågor för att ta reda på just detta. Ibland används frågor som är väldigt traditionella och ibland frågor som är mer moderna eller annorlunda men i slutändan vill man nå ett och samma mål: ta reda på om du och jobbet är en bra match.

I ett tidigare inlägg skrev vi om hur man kan minska nervositeten inför en jobbintervju genom att ändra inställning. Vi skrev även några rekommendationer om hur frågor gällande en själv och svagheter kan besvaras.

I det här inlägget kommer vi att bryta ner fem av de vanligaste intervjufrågorna och förklara vad rekryteraren faktiskt vill veta.

Frågorna

”Berätta lite om dig själv”
Den här frågan används ofta som en öppningsfråga för att skapa ett första intryck och för att få igång konversationen. Vissa rekryterare vill höra en kort summering av ditt professionella jag, vissa vill höra lite mer om ditt personliga jag och vissa vill bara börja samtalet någonstans. Om du är osäker på vad du ska fokusera på – fråga. Ska du berätta om dina arbetslivserfarenheter eller lite mer om vad du gör när du inte jobbar?

Rekryteraren använder ofta den här frågan för att få en känsla om vem du är eller vad du har gjort hittills. Kom ihåg att första intrycket är viktigt och att det här är en chans för dig att pitcha dig själv och sätta stämningen.

“Vilka är dina styrkor?”
Dina styrkor har direkt påverkan på hur väl du passar för jobbet och hur väl du kommer att prestera. I bästa fall matchar dina främsta styrkor med vad som krävs för jobbet och en bra matchning innebär bättre förutsättningar för hög prestation.

Innan du går på intervjun, tänk efter vilka kompetenser du tror är viktiga för jobbet. Vilka typer av arbetsuppgifter skulle du ha? Inkluderar uppgifterna strategiskt tänkande? Att analysera information? Att kommunicera med andra? Fråga sedan dig själv vilka kompetenser du tror är viktiga att besitta för att utföra dessa uppgifter och till sist matcha dem med dina egna kompetenser. De som matchar är de kompetenser du vill lyfta under intervjun.

“Vilka är dina svagheter?”
Vi skrev mer om detta i ett tidigare inlägg men kort sagt vill rekryteraren veta om det kan bli en mismatch mellan dig och jobbet. Om du har svårt för att arbeta under högt tryck och jobbet uppfattas som stressigt kommer det inte att bli en bra match och du kommer inte att trivas i rollen.

Rekryteraren vill också veta om du är medveten om dina egna svagheter och om du har förmågan att förbättra dig. Därmed handlar frågan även om självmedvetenhet och om du vet hur du ska arbeta med sådant du är mindre bra på.

”Varför ska vi anställa dig?” eller ”varför är du rätt person för jobbet?”
Det här är i grund och botten en kombination av frågorna ”varför söker du jobbet” och ”vad kommer du att tillföra i jobbet”. Rekryteraren vill testa hur väl du pitchar dig själv samt veta din motivering till varför du söker jobbet och varför du anser att det passar dig.

Rekryteraren kommer att ha sin egen uppfattning om varför de ska anställa dig, så det här är ett tillfälle för dig att berätta vad du tycker. Innan intervjun, tänk efter vad jobbet kräver och varför du söker det. Hur skulle du ta dig an rollen? Varför är du en bra match för jobbet? Rekryteraren kommer kunna avgöra hur mycket du har ’satt dig in’ i rollen och helt enkelt hur mycket du faktiskt vill ha jobbet.

”Var ser du dig själv om 5 år?”
Den här frågan används för att ta reda på vilka dina framtida planer är. Rekryteraren vill veta vilka dina ambitioner är och vilken väg du siktar på att ta. Rekryteraren kommer att skapa sig en uppfattning om hur driven, ambitiös eller ’hungrig’ du är.

Det här är också ett sätt att utvärdera hur länge du eventuellt skulle stanna i företaget. Om din plan är att bli General Manager om 5 år och företaget inte kan erbjuda dig den möjligheten eller utvecklingen kommer du antagligen röra dig vidare så småningom. Om detta skulle vara fallet betyder det inte nödvändigtvis att du inte kan få jobbet. Det ger helt enkelt rekryteraren en uppfattning om i vilken riktning du är på väg och om företaget kan ge dig den utveckling du vill ha.

Vissa personer har ingen aning om var de är om 5 år, vilket är helt okej. Nu för tiden utvecklas jobbmarknaden väldigt snabbt och det finns oändligt med möjligheter där ute, så det är inte konstigt att många av oss inte vet var vi är så pass långt fram. Däremot finns det sätt att formulera ett bra svar på den här frågan utan att ha en spikad plan. Kanske vet du inte exakt var du är om 5 år men du ser det här jobbet som ett utmanande och spännande nästa steg eller intressant bransch eller företag. Kanske vet du att du vill arbeta med människor men i vilken framtida roll eller yrkesväg du kommer att ta är fortfarande något du håller på att ta reda på.


Finns det fler frågor du ofta får på jobbintervjuer? Berätta gärna för oss så bryter vi ner dem i nästa inlägg!


Lina Martinsson
lina@urbanurban.se

English translation 

Can’t see it? Click on (Läs mer) below.

Interview questions – what do recruiters actually want to know?

Most of us have probably heard a lot of traditional questions in a job interview; where do you see yourself in 5 years? What are your weaknesses? Why are you the right person for the job?

The purpose of an interview is simply to find out if you are the right person for the job and, not to mention, if the job is right for you. A recruiter uses different questions to find out just that. Some use traditional questions and some use more modern or different questions but in the end, they all have the same goal: to find out if you and the job are a good match.

In a previous post, we wrote about how you can reduce job interview anxiety by changing your mindset. We also wrote some recommendations about how to answer certain questions about yourself and your weaknesses.

In this post, we are going to break down five of the most common interview questions and explain what the recruiter actually wants to know.

The questions

“Tell me a little bit about yourself”
This is often used as an opening question to get a first impression and to get the conversation going. Some recruiters want to hear a short summary about your professional self, some want to know a bit about your personal self and some just want to start the conversation somewhere. If you are uncertain about what to focus on – ask. Should you tell them about your work experiences or about what you do when you are not working?

The recruiter often uses this question to get a feeling of who you are or what you have done so far. Remember that the first impression is important and this is a chance for you to pitch yourself and set the scene.

“What are your strengths?”
Your strengths have a direct impact on how suited you are for the job as well as how you will perform. Preferably, your strengths and the requirements for the job match and a good match would mean better conditions for you to perform well.

Before you go to the interview, think about what skills you believe is important for the job. What tasks will you perform? Do the tasks include strategic thinking? Analysing information? Communicating with customers? Then ask yourself what you think are important skills in order to do the tasks and finally, match them with your own skills. Those that match are the skills you want to highlight during the interview.

What are your weaknesses?
We wrote more about this in detail in a previous post, but in short, the recruiter wants to know if there can be a mismatch between you and the job. If you are not good with working under pressure and the job is perceived as stressful – it will not be a good match and you will not enjoy the role.

The recruiter also wants to know if you are aware of your own weaknesses and if you have the ability to improve. Hence, the question is also about self-awareness and if you know how to work with what you are less good at.

“Why should we hire you?” or “why are you the right person for the job?”
This is essentially a combination of the questions “why are you applying for the job” and “what will you contribute with in the job”. The recruiter wants to test how well you pitch yourself as well as know your motivation for applying and why you believe the job suits you.  

The recruiter will have their own perception about why they should hire you, so this is an opportunity for you to tell your side of the story. Before the interview, have a think about what the job requires and why you are applying. How would you tackle the job? Why would you be a good match for the job? The recruiter will be able to tell how much you have ‘visualised’ yourself in the role and, quite frankly, how much you want the job.

Where do you see yourself in 5 years?
This question is to find out what your future plans are. The recruiter wants to know your ambitions and which path you are aiming for. The recruiter will get a perception of how driven, ambitious or ‘hungry’ you are.

This is also a way to evaluate for how long you would possibly stay within the company. If your plan is to be a General Manager in 5 years and the company is not able to offer you this opportunity and development – you will probably move on eventually. However, if this would be the case, it does not mean you will not get the job. It simply gives the recruiter an idea of what direction you are heading for and if the company will be able to give you the kind of development you want.

Some people have no idea where they are in 5 years, which is completely fine. Nowadays, the job market changes very fast and there are endless of opportunities out there, so there is no wonder that some of us do not know where we will be by then. However, there are ways to formulate a good answer to this question without having a set plan. Maybe you do not know exactly where you are in 5 years but you see this job as a challenging and exciting next step or an interesting industry or company. Maybe you know that you want to work with people, but what future role or career path you are aiming for is still something you are finding out.


Are there any other questions you often hear during job interviews? Let us know and we will break them down too in another post!


Lina Martinsson
lina@urbanurban.se