Distansjobb – del. 2: Intervju med Emelie Fågelstedt

Möt Emelie Fågelstedt – medgrundare till sajten Svenska Nomader

Emelie Fågelstedt är en av grundarna till sajten Svenska Nomader, en mötesplats för svenskar som jobbar på distans runtom i världen. På Svenska Nomader finns tips, inspiration och fakta för den som vill jobba på distans. På sajten kan man även hitta frågor och svar om digitalt nomadskap, inspiration och information om platser, människor och tankar. På Svenska Nomader förs även diskussioner med företag, organisationer och offentlig sektor om hur man ska förbereda sig för framtidens arbetsmarknad.

På bilden: Teamet bakom svenskanomader.se – Yasmine Åkermark, Christoffer Persson och Emelie Fågelstedt

Hej Emelie, berätta! Vad är tanken med sajten Svenska Nomader?
– På sajten Svenska Nomader vill vi ge en så övergripande bild som möjligt av vad det innebär att vara digital nomad – för individen, företag och samhället i stort. Vi intervjuar svenska nomader på olika orter runtom i världen, guidar till platser och coworking spaces, intervjuar företag och arbetsgivare och ger tips om praktiska frågor om skatter och försäkringar. Tanken är att inspirera och informera dem som är intresserade av digitalt nomadskap och att skapa en naturlig mötesplats för alla som är intresserade av den här livsstilen. Vi samlar även alla i vårt community i en Facebook-grupp och via återkommande event.

Vad är en typisk digital nomad?
– Någon som gillar att resa, som tycker om att samarbeta med personer från andra kulturer och bakgrunder och som gärna vill lära sig nytt och testa sig fram. Vi märker ofta av att personer som är digitala nomader också är nyfikna på ny teknik, nya trender och företeelser. Idag går det att jobba platsoberoende inom flera branscher – från de mer ’klassiska’ nomadyrkena som utvecklare, grafisk designer, digital kommunikatör och skribent till yrken som ekonom, jurist och läkare.

Emelie listar de populäraste städerna för svenska nomader:

 • Bali, Indonesien
 • Chiang Mai, Thailand
 • Santa Teresa, Costa Rica
 • Medellin, Colombia
 • Lissabon, Portugal
 • Barcelona, Spanien
På bilden: Emelie i Tokyo

Emelie jobbar själv som digital kommunikationsstrateg och har drivit sitt egna bolag sedan 8 år tillbaka. Hon driver en nätverksbyrå och samarbetar ofta med andra konsulter och byråer i uppdrag mot olika kunder. I tillägg till det jobbar hon även som frilansjournalist och skriver ofta om digitaliseringsfrågor.

Var bor du nu?
– Jag är precis tillbaka med min bas i Stockholm efter fyra år i utlandet. Tidigare har jag varit baserad i Tokyo följt av London, vilket förde med sig en del regelbundna resor fram och tillbaka till Stockholm när jag vid tillfälle behövt vara på plats för möten. Under året planerar jag att upptäcka en del nya platser och jobba därifrån, bland annat Lissabon och Baku.

Hur ser en vanlig vecka ut för dig?
– Jag brukar jobba dels hemifrån och dels från coworking-kontor nu när jag är på plats i Stockholm. När jag är på resande fot brukar jag lägga upp dagarna så att jag jobbar på förmiddagen och fram till lunch. Därefter ger jag mig ut och upptäcker platsen jag befinner mig på eller umgås med andra på eftermiddagarna, för att kanske fortsätta jobba lite till innan middagen. Jag brukar försöka hitta en del event och meetups att gå på när jag är på en ny plats för att lära känna andra personer och få lite socialt umgänge, eftersom det ibland kan vara ensamt att jobba på egen hand. Därför är också coworking spaces så bra – där går det att träffa nya personer!

Vad är det bästa med att vara en digital nomad?
– Friheten och flexibiliteten i att kunna planera sin egen tid och arbetsplats. Jag trivs i en omväxlande miljö och där jag inte tvingas göra samma pendling mellan hem och kontor varje dag. Jag gillar också att lära känna människor från olika delar av världen och att lära sig av och samarbeta tillsammans med dem i olika typer av projekt.

Vad är den största utmaningen?
– Det viktigaste när man jobbar på distans är att säkerställa att man har bra uppkoppling – eftersom allt hänger på att man kan vara uppkopplad och tillgänglig även när man befinner sig på en annan plats. Till det hör också att ha en säker uppkoppling, så att den kommunikation och de filer man hanterar inte hamnar i orätta händer. Annars är det just den sociala biten som kan vara en utmaning när man kommer någonstans där man inte känner någon. Just därför är det bra att gå på event eller olika nätverksträffar för att lära känna personer med liknande intresse på plats.

Emelies bästa tips till dig som vill börja jobba på distans:

 • Hitta ett jobb som du kan utföra oberoende av plats
 • Hitta en plats som du drömmer att jobba ifrån
 • Säkerställ att det finns bra ställen att jobba ifrån på plats med stabilt wi-fi, t.ex. co-working space
 • Planera med försäkringar och annat så att du är säker om något skulle hända under tiden du är borta
 • Prata med andra som redan jobbar på distans och få tips av dem – det kan också vara skönt med ett nätverk när du väl är ute och reser och har frågor som du behöver hjälp med

Lina Martinsson
lina@urbanurban.se


English translation 

Can’t see it? Click on (mer…) below.

Remote work – pt. 2: Interview with Emelie Fågelstedt

 

Meet Emelie Fågelstedt – co-founder of the site Swedish Nomads

Emelie Fågelstedt is one of three founders of Swedish Nomads (in Swedish: Svenska Nomader), a platform and digital community for Swedish remote workers living all around the world. Swedish Nomads provides recommendations, inspiration and information for those who want to start working online. You can also find Q&As about digital nomadship as well as inspiration and information about locations, people and thoughts. In addition, there are also several articles published where Swedish Nomads discusses the future job market with companies, organisations and the public sector.

 

Pictured: The team behind Swedish Nomads – Yasmine Åkermark, Christoffer Persson and Emelie Fågelstedt

Hi Emelie, tell us! What is the thought behind the site Swedish Nomads?
On the site Swedish Nomads, we want to give insights to what it means to be a digital nomad – for the individual, for companies and for society as a whole. We do interviews with Swedish digital nomads who are on different locations all around the world, write guides for locations and co-working spaces, interviews with companies and employers as well as provide recommendations about practical issues, such as taxes and insurances. The thought behind the site is to inspire and inform those who are interested in digital nomadship and to create a platform and community for people interested in this lifestyle. We have also gathered everyone in the community in a Facebook-group and through reoccurring events.

What is a typical digital nomad?
Someone who likes to travel, who likes to co-operate with people from other cultures and backgrounds and who is eager to learn new things. We often see that digital nomads are into new technology and new trends. Today, it is possible to work remotely within several industries, from the more ‘traditional’ nomad professions, such as developers, graphic designers, journalists and in digital communication, to professions within finance, legal and medical.

Emelie lists the most popular cities for Swedish nomads:

 • Bali, Indonesia
 • Chiang Mai, Thailand
 • Santa Teresa, Costa Rica
 • Medellin, Colombia
 • Lisbon, Portugal
 • Barcelona, Spain
Pictured: Emelie in Tokyo

Emelie herself is working as a Digital Communication Strategist and have been running her own company for the past 8 years. She runs a network agency where she often collaborates with other consultants and agencies when she is working on customer projects. In addition to this, she is also working as a freelance journalist where she writes about digitalisation.

Where do you live now?
I just got back to having my base in Stockholm after 4 years abroad. I have previously been based in Tokyo, followed by London, which contributed to a lot of travelling back and forth to Stockholm for physical meetings. During this year, I am planning to explore a few new places and work from there, for example Lisbon and Baku.

What does a normal work week look like for you?
I usually work from home and from co-working offices now that I am in Stockholm. When I am traveling, I usually plan my working hours from morning to lunch. After lunch, I go out and explore the place where I am at or spend time with other people during the afternoon and later during the evening I might do some more work. I often try to find events and meet ups to go to when I am in a new place to get to know people and to have some company since it can become a bit lonely to be working on your own. That is why co-working spaces are so nice – you can always meet new people!

What is the best thing about being a digital nomad?
The freedom and flexibility to be able to plan your own day and work location. I prefer a variation of environment where I am not forced to do the same commute between my home and office every day. I also enjoy getting to know new people from around the world and to gain new knowledge by collaborating with them on different projects.

What is the biggest challenge?
The most important thing about working remotely is to make sure you have a good Wi-Fi connection since everything is dependent on you being online and available, regardless of what location you are at. It is also important that the connection is secure, to make sure that communication and files do not end up in the wrong hands. Other than that, I would say the social aspect can be a challenge when you arrive somewhere and you do not know anyone. That is why it can be a good idea to attend events or network meet ups to get to know new people with similar interests.

Emelie’s best recommendations for those who want to start working remotely:

 • Find a job that allows you to work remotely, regardless of location
 • Find a location you dream of working from
 • Make sure that there are suitable places to work from with good Wi-Fi connection, e.g. co-working spaces
 • Plan your insurance to make sure that you are safe if anything would happen while you are away
 • Talk to others who are already working remotely and get recommendations from them – it can also be a good thing to have a network while you are traveling where you can ask questions or ask for help

Lina Martinsson
lina@urbanurban.se