Distansjobb – del 3.1: Flexibla arbetstider

I detta inlägg tittar vi på flexibla arbetstider och flexibel arbetsplats från arbetsgivarens perspektiv; hur det kan fungera i praktiken och vilka resultat det kan ge. Vi har även intervjuat Love Sahlin (VD på Web Tech Media Group), Thomas Aziz (VD på Crisp Film) och Oscar Sandström (grundare på Viseo) om hur de applicerar flexibilitet i sina respektive företag och vilka resultat de har sett.

Ett företagsexempel: Hos Crisp Film råder inga fasta arbetstider, utan enbart frihet under ansvar.

Flexibla arbetstider är idag både trendigt och ett populärt krav från arbetstagare. Som svar på det kravet är det vanligt att arbetsgivare erbjuder sina anställda detta, så länge de utför det arbete som förväntas av dem. Då digitaliseringen möjliggör digital kommunikation har även jobb hemifrån och distansjobb blivit mer populärt.

Medan vissa företag erbjuder allt mer flexibilitet är andra rätt strikta med att det är 8 timmar om dagen på kontoret som gäller. Överlag rör vi oss definitivt bort från det traditionella 8-till-17-schemat men till vilken utsträckning kan variera från företag till företag beroende på vilken bransch de befinner sig inom eller hur företaget är uppbyggt.

Att ha work-life balance är väldigt viktigt när det kommer till karriäraspirationer, som bland annat Universum’s Sweden Rankings påvisar. Därför är det viktigt att företag uppmuntrar och möjliggör detta för sina anställda för att bli sedda som en attraktiv arbetsgivare. En arbetsgivare kan promota work-life balance på många sätt där att erbjuda flexibla arbetstider och flexibel arbetsplats är ett av dem.

Från arbetsgivarens perspektiv

Från den anställdes perspektiv är denna typ av flexibilitet ofta sedd som något positivt och som en viktig förmån när det kommer till att välja arbetsgivare. Från arbetsgivarens perspektiv kan det däremot vara lite klurigare än så. Även om det med största sannolikhet kommer att förbättra nöjdheten hos medarbetarna, och på lång sikt även företagets employer branding, kan det vara svårt att mäta och kontrollera medarbetarna. Hur kan ett företag säkerställa att de anställda utför jobbet de ska om de jobbar hemifrån eller flexar med arbetstider?

Ett svar på denna fråga är att implementera mätnings- eller rapporteringsverktyg och guidelines som är anpassade efter företagets verksamhet i sig. Ett exempel kan vara att sätta upp mål dagligen/veckovis/månadsvis eller KPIer för varje anställd, men såklart kan vad som är den bästa lösningen variera för varje företag.

Ett företagsexempel: Viseo tillämpar både flexibla arbetstider och flexibel arbetsplats; på bilden ser ni deras kontor i Bangkok. Här väljer medarbetarna själva om de vill arbeta på kontoret i Stockholm eller på andra sidan jorden.

Några företagsexempel

För att ge verkliga exempel för hur flexibla arbetstider kan se ut i praktiken har vi pratat med tre företag som alla är baserade i Stockholm. Dessa tre erbjuder alla flexibla arbetstider och flexibel arbetsplats men till olika utsträckning.

Love Sahlin (VD på Web Tech Media Group), Thomas Aziz (VD på Crisp Film) och Oscar Sandström (grundare på Viseo) berättar alla att de har sett positiva resultat i nöjdhet och produktivitet hos medarbetarna när de har implementerat flexibla arbetstider. När det kommer till att arbeta hemifrån eller på distans har resultaten varierat. Medan vissa har sett att distansjobb eller jobb hemifrån har varit perfekt anpassat efter deras medarbetare och verksamheter har det inte gett önskvärda resultat hos andra.

Läs hela intervjuerna här

 


Lina Martinsson
lina@urbanurban.se

 

English translation 

Can’t see it? Click on (Läs mer) below.


Remote work – pt. 3.1: Flexible working hours

In this post, we look into flexible working hours and flexible work location from the employer perspective; how it can work in practice and what results it can bring. We have also interviewed Love Sahlin (CEO at Web Tech Media Group), Thomas Aziz (CEO at Crisp Film) and Oscar Sandström (Founder at Viseo) to find out how they apply flexibility in their respective company and what results they have seen.

A company example: At Crisp Film, there are no set working hours, the employees are individually responsible for how they plan their days.

Flexible working hours is both trendy and a popular demand from employees nowadays. As a response to that demand, this is often offered by employers to their employees with the requirement that the employees perform the work that is expected from them. As digitalisation enables digital communication, working from home or remotely is also becoming more popular.

While some companies offer more and more flexibility, others are quite strict with 8 hours a day at the office. Overall, we are definitely moving away from the traditional 8-5 work schedule, but to what extent can differ from company to company due to what industry the company is in or how the business is built.

Having work-life balance is highly important when it comes to career aspirations, as shown in Universum’s Sweden Rankings among others. Therefore, it is important that companies encourage and enable their employees to create a good balance in order to be regarded as an attractive employer. An employer can promote work-life balance in several ways, where offering flexible working hours and workplace is one of them.

From the employer perspective

From the employee perspective, this kind of flexibility is often seen as something positive and an important benefit when it comes to choosing an employer. From the employer perspective, however, it can be a bit trickier. Although it will most likely improve employee satisfaction and in extension the employer branding, it can be hard to measure and control the employees. How can a company ensure the employees are getting the work done if they are working from home or flexing with the working hours?

An answer to this question is to implement measuring or reporting tools and guidelines that are suited for the business itself. An example could be to set daily/weekly/monthly objectives or KPIs for each employee, but of course, what is best suited differs for every company.

A company example: Viseo applies both flexible working hours and flexible work location. At Viseo, the employees choose whether they want to work from the office in Stockholm or from the other side of the world.

Company examples

To give some real life examples of how flexible working hours can look in practice, we have talked to three companies based in Stockholm. These three are all offering flexible working hours and location but to different extents.

Love Sahlin (CEO at Web Tech Media Group), Thomas Aziz (CEO at Crisp Film) and Oscar Sandström (Founder at Viseo) all say they have seen positive results in employee satisfaction and productivity when implementing flexible working hours. When it comes to working remotely or from home, the results have differed. While some see remote working as perfectly suited for their employees and businesses, it has not given the desired results for others.

Read the full interviews here

 


Lina Martinsson
lina@urbanurban.se