Öka medarbetares motivation med rätt verktyg

Som nämnt i ett tidigare inlägg spelar motivation en viktig roll i jobb och prestation. De flesta organisationer arbetar aktivt med att öka motivation hos medarbetare och dessa strategier kan variera då motivation betyder olika för olika personer. Vad som dock är avgörande när det gäller motivation är att arbetsgivare även förser deras medarbetare med rätt verktyg.

Tänk dig att en arbetsgivare säger till sina medarbetare att de ska springa ett halvmaraton. Arbetsgivaren lyckas ge dem perfekta incitament och motivation för att springa själva loppet. Men arbetsgivaren missar den viktiga detaljen: att förse dem med rätt verktyg för att lyckas, så som springskor eller passande löpträning inför loppet. Vad som sker är att motivationen då minskar hos medarbetarna och resultatet blir bristfällig prestation. Vems ansvar är detta? Medarbetarnas eller arbetsgivaren?

Samma gäller för arbetsuppgifter. Arbetsgivare bör förse medarbetare med rätt verktyg, som passande utrustning, tillgång till specifika system, finansiella tillgångar eller rätt typ av kompetensutveckling. Till exempel: om en rekryterare inte får en budget för att marknadsföra en platsannonsering kan rekryteringens framgång komma att bli begränsad. Eller om en lärare inte får tillgång till passande kursmaterial kan utlärandet bli fallerande i kvalitet.

Verktyg för kompetensutveckling

Att förse verktyg för kompetensutveckling eller för att lära sig nya uppgifter kan skilja sig lite från tidigare ovan nämnda aspekter. När en arbetstagare rekryterar nya medarbetare är det högst troligt att det finns en kravlista på egenskaper och kompetenser som den potentiella medarbetaren ska besitta. I vissa situationer kan en arbetsgivare vara flexibel med vissa krav men i andra måste alla kompetenser besittas från start. Detta kan bero på att arbetsgivaren saknar tid eller pengar att utveckla eller träna upp medarbetaren. När en ny uppgift (inkluderande ny kompetens) ska introduceras till en redan anställd person behövs verktyg förses för att lära sig den nya uppgiften (och kompetensen). Om rätt verktyg inte ges finns det en hög risk att det skapas en demotiverande situation hos den anställde då denne anser att det är för svårt att utföra uppgiften.

Applikation i organisationer

Det kanske låter rätt uppenbart att de rätta verktygen måste finnas för att skapa en bra medarbetarprestation men det finns många organisationer som saknar detta. Många organisationer glömmer även att inkludera ’förseende av verktyg’ när de arbetar med sin strategi för medarbetarmotivation.

En bra idé är att då och då se över medarbetarnas arbetsbeskrivningar och för varje uppgift fråga ”vilka verktyg behöver denna person för att utföra just denna uppgift?” och såklart ”förser vi denne med rätt verktyg?”. En annan idé är att diskutera med medarbetaren vad denne själv anser behövs för att utföra arbetsuppgifterna på bästa sätt. Det kan finnas begränsningar för vilka behov och krav som kan mötas men på detta sätt kan arbetsgivaren bestämma vad de tycker är realistiskt och vad de kan förse eller var de kan kompromissa.

 


Lina Martinsson
lina@urbanurban.se

English translation 

Can’t see it? Click on (Läs mer) below.

Providing the right tools for employee motivation

As mentioned in a previous post, motivation plays a crucial role in work life and work performance. Most organisations work actively to increase employee motivation and these strategies vary since employees are motivated by different things. What is crucial though, is that employers also provide their employees with the right tools to perform their work well.

Imagine if an employer tells their employees to run a half marathon. The employer manages to give them the perfect incentives and motivation to do the actual run. But then the employer does not provide them with the right tools, such as running shoes or the appropriate training prior to the run. Then the employee motivation decreases and the result is lacking employee performance. Whose responsibility is it? The employee’s or the employer’s?

The same goes for work tasks. Employers need to provide their employees with tools, such as appropriate equipment, access to specific systems, financial assets or the right kind of training or development of skills. For example, if a recruiter is not given an appropriate budget to market the job advertisement, his/her success in the recruitment might become limited. Or if a teacher is not given appropriate course material, the teaching will not be top quality.  

Tools to learn new skills

Providing tools when it comes to skills differs from previously mentioned aspects. When employers recruit new employees, it is highly likely that there is a list of skills that are required of the potential employee. In some situations, the employer might be flexible on some requirements but in others, all skills are needed immediately. Maybe because the employer lacks time or financial assets to train the employee.

However, when a new task (including new skills) is introduced to an already employed person, tools to learn this new task (and skills) must be provided in order for the employee to perform it well. If not, there is a big chance of creating a demotivating situation where the employee finds it too difficult to perform the task.

Applying it in organisations

It might sound quite obvious that the right tools must be provided to create good employee performance, but there are many organisations that lack these. Many organisations also forget to include ‘tool providing’ when they are working on their employee motivation strategy.

A good idea is to review the employees’ work descriptions every now and then and for each work task ask “what tools does this person need to perform this specific task?” and then of course “are we providing him/her with the right tools?”. Another idea is to discuss with the employees what tools they feel are needed for their performance. There might be limitations to what needs and requirements an employer can meet but this way, the employer can decide on what they believe is realistic and what they can provide or where to compromise.

 


Lina Martinsson
lina@urbanurban.se