Motivation på jobbet

Motivation spelar en central roll när det kommer till jobb. Alla företag vill ha medarbetare som är motiverade och alla medarbetare vill ha ett jobb som de känner sig motiverade att gå till varje dag. Frågan ”vad motiverar dig” frågas vanligtvis på arbetsintervjuer och chefer strävar konstant efter att kartlägga vad som motiverar just deras anställda för att kunna leda dem bättre och implementera incitament.

Jag tror att vi alla är överens om att motivation kommer och går oavsett vilket jobb du har samt att vi alla strävar mot att ha ett jobb som är mer motiverande än demotiverande. Motivation kan påverkas av både interna och externa faktorer. Även den som älskar sitt jobb kan ibland känna sig extremt omotiverad inför att gå upp klockan 06.00 en kall, mörk vintermorgon för att pendla till jobbet. Detta är ett exempel då en extern faktor, alltså vintervädret, påverkar motivationen. En intern faktor är något som kommer inifrån, till exempel att ha nått ett karriärmål eller att känna sig stimulerad av sina arbetsuppgifter.

Vi har olika faktorer som motiverar oss och dessa faktorer förändras ofta över tid och beroende på situation. Medan vissa incitament styrs av ens arbetsgivare, så som löner, förmåner och arbetsuppgifter etc., kan andra implementeras och styras över på egen hand. Det är här självmotivation kommer in i bilden.

Termen ’motivation’

Motivation kan generellt beskrivas som drivkraften bakom varje action en person tar (Aronsson et al. 2012). Det är helt enkelt anledningen bakom en action. Kanske är anledningen till att gå till jobbet varje morgon att lära sig något nytt, att arbetet känns utmanande eller att man trivs med sina kollegor.

Här är några andra tankar om vad motivation betyder:

”Motivation är den inre kraft som triggar mig att prestera och fokusera på att slutföra en uppgift samt lockar fram känslor av självförtroende, lust och driv.” – Josefin Svensson, Project Manager på UrbanUrban

”Motivation för mig är de frön av drivkraft som skapas när jag har ett mål eller anledning.” – Niklas Fohlin, Partner & medgrundare på Safira.se

”För mig betyder motivation något som gör att jag vill göra det lilla extra.” – Alinne Andersson, Project Manager på UrbanUrban

Självmotivation

Att kartlägga och förstå vad som motiverar just dig som individ kan vara användbart på många sätt, speciellt när det kommer till att jobba på sin self-management och självmotivation. Det kan också skapa värdefulla synergier mellan dig och det företag du arbetar för. Om din chef förstår vad som gör att du vill prestera ditt bästa kan denna person leda på ett bättre sätt och även implementera de bästa möjliga incitamenten.

Som nämnt ovan förändras motivation över tid och situation. Självmotivation handlar om att förstå vad som motiverar dig både på kort och lång sikt för att du ska kunna motivera dig själv bättre. Kanske är topprioriteringen just idag att tjäna så mycket pengar som möjligt för att ha råd att köpa en lägenhet men långsiktigt är målet kanske att nå självförverkligande och att avancera i karriären.

Ett jobb är inte alltid roligt i alla lägen. Även om majoriteten av ens arbetsuppgifter känns roliga finns ofta vissa uppgifter som känns tråkiga eller som man vill skjuta upp in i det sista – men som fortfarande är en del av arbetsbeskrivningen och måste bli gjorda. Sådana situationer skapar perfekta tillfällen att förbättra sin självmotivation. Istället för att skjuta upp uppgiften och ha en negativ ’inte-det-här-igen’ attityd är det givande att se det som en chans att träna disciplin, uthållighet och inställning. Självmotivation är nyckeln till att skapa en positiv inställning och energi även i demotiverande situationer. Att jobba med detta är något som i slutändan gynnar alla parter, framförallt en själv och sitt välmående.

 


Referenser
Aronsson, G., Hellgren, J., Isaksson, K., Johansson, G., Sverke, S., & Torbjörn, I. (2012). Arbets- & organisationspsykologi – Individ och organisation i samspel. Stockholm: Natur & kultur.


Lina Martinsson
lina@urbanurban.se

English translation 

Can’t see it? Click on (Läs mer) below.

Motivation at work

Motivation plays a central part when it comes to work life. All companies want employees who are motivated and all employees want a job they are motivated to go to every day. The question “what motivates you” is commonly asked during job interviews and managers constantly strive to map what motivates their employees in order to manage and implement incentives better.

I think we can all agree that work motivation comes and goes, regardless of what job you have, and that we all strive to have a job that is more motivating than demotivating. Motivation can be affected by both internal and external factors. Although you love your job, you can feel extremely demotivated to get up at 6am on a cold and dark winter morning to commute to the office. This is an example of where an external factor, i.e. the winter weather, affects your motivation. An internal factor is something that comes from within, for example that you have reached a career goal or feel stimulated by your work tasks.

We all have different things that motivate us and they often change over time and depending on situation. While some incentives for work motivation are managed by the company you work for, such wages, benefits and work tasks etc., we can implement and manage others ourselves. This is where self-motivation steps in.

The term ‘motivation’

Motivation can generally be described as the driving force to every action that a person takes (Aronsson et al. 2012). It is basically the ‘why’ behind the action. Maybe the why of going to work every morning is that you learn new things, it is challenging or you enjoy working with your colleagues.

Here are some other thoughts about what motivation is:

“Motivation is the inner force that triggers me to perform and focus to finish a task and that encourages a feeling of confidence, energy and drive.” – Josefin Svensson, Project Manager at UrbanUrban

“Motivation is the seed of driving force that is created when I have a goal or a reason.” – Niklas Fohlin, Partner & Co-Founder at Safira.se

“To me, motivation is something that makes me want to go the extra mile.” – Alinne Andersson, Project Manager at UrbanUrban

Self-motivation  

To map and understand what motivates you as an individual can be useful in many ways, especially to work on your self-management and self-motivation. It can also create great synergies between you and the company you work for. If your manager understands what makes you want to perform at your best, it helps this person to manage you better and to implement the best incentives possible.

As stated above, motivation changes over time and situation. Self-motivation is about understanding what motivates you both short-term and long-term to better motivate yourself. Maybe the top priority right now is to make as much money as possible in order to afford buying an apartment but the long-term goal is reach that feeling of self-actualisation and advancement in your career.

Work is not always fun. Even though you like the majority of your work tasks, there are often some tasks that we find boring or that makes us procrastinate. But they are still a part of the job description and they need to be done. Here is a perfect opportunity to improve your self-motivation. Instead of procrastinating and having that negative ‘not this again’ attitude, see it as a chance for you to practice discipline, perseverance and mind-set. Self-motivation is key to creating a positive mind-set and energy, even in demotivating situations. To work and improve this is something that is beneficial for all parts, especially for you and your well-being.

 


References
Aronsson, G., Hellgren, J., Isaksson, K., Johansson, G., Sverke, S., & Torbjörn, I. (2012). Arbets- & organisationspsykologi – Individ och organisation i samspel. Stockholm: Natur & kultur.


Lina Martinsson
lina@urbanurban.se