Varför inställning slår talang

Bild: UrbanUrban

På UrbanUrban har vi en filosofi om att inställning slår talang i det långa loppet. Vad det innebär är att personer med rätt attityd, driv och uthållighet kommer att öka sina chanser att lyckas i sin karriär då de ihärdigt tränar, repeterar och söker ny kunskap. Detta resulterar i kontinuerlig utveckling och förbättring hos individen.

Låt oss titta på en analogi. Låt oss säga att både du och jag vill bli professionella pianister men jag har en bättre naturlig talang än dig för att spela piano. När vi båda börjar spela kommer jag antagligen att vara bättre än dig till en början. Men under de följande månaderna tränar du varje dag; du studerar noter, skaffar dig mer kunskap om hur pianolåtar är uppbyggda och vilka noter som låter bra ihop medan jag knappt ens tittar på pianot. Efter ett tag kommer du med största sannolikhet bli den bättre pianisten. Du kommer också troligtvis lyckas bättre i din karriär som pianist, eftersom du konstant vill förbättra dina kunskaper och bli bättre genom att träna och repetera. Sammanfattningsvis kommer du att slå mig i det långa loppet, även om jag från början är den ‘med större talang’.

Hur vikten av inställning appliceras i rekrytering

Den här approachen är applicerbar i karriär och rekrytering. I rekrytering tror vi att det inte bara handlar om att leta efter vem som ser bäst ut på pappret, det handlar minst lika mycket om att leta efter rätt person. Med rätt person menar vi en person med rätt attityd, inställning och vilja att lära sig. Även om den här personen inte besitter exakt rätt kunskaper idag kommer de ihärdigt att jobba för att skaffa sig dem.

Det handlar om hur passionerad och motiverad personen är för just den här positionen/jobbet och hur mycket jobb han/hon är villig att lägga ner för att lyckas och förbättras långsiktigt.

Ett möjligt moment-22

Absolut, det är enklare att mäta kunskap på papper än att mäta inställning och potential. Men i rekrytering kan man inte alltid enbart gå på vad ett CV säger, vilka positioner en person har haft eller vilka finansiella resultat de har uppnått i tidigare positioner. Om vi gjorde det skulle vi tillslut hamna i ett moment-22 med de yngre generationerna. Om företag bara vill anställa personer med 5 års erfarenhet, hur skulle det fungera för en person som nyss gått ut gymnasiet? Inte så bra.

Vi måste absolut gå på mer än bara ett CV. Vem är personen bakom all text? Inom de kommande 6 månaderna eller ett år, hur mycket skulle den här personen potentiellt kunna utvecklas och förbättras? Vad som är ännu viktigare, hur villig är personen att träna, repetera och skaffa sig ny kunskap för att kunna nå den potentialen? Det är här vikten av inställning kommer in.

Grit: The power and passion and perseverance

Dr Angela Lee Duckworth är författare och psykolog, med fokus på ämnet grit. Duckworth definierar grit som uthållighet och passion för långsiktiga mål. Att ha grit är att ha självdisciplin, rätt inställning och kontinuerlig uthållighet trots misslyckanden och motgångar längs vägen. Det handlar också om att ha passion och intresse för det du gör (Duckworth et. al 2007).

“The gritty individual approaches achievement as a marathon; his or her advantage is stamina. Whereas disappointment or boredom signals to others that it is time to change trajectory and cut losses, the gritty individual stays the course.”

(Duckworth et. al 2007)

I hennes många publikationer drar Duckworth slutsatsen att det är andra faktorer än talang, så som grit, självdisciplin och passion, som är avgörande faktorer för en individs framgång. Duckworth har tagit fram måttet  ‘Grit Scale, baserat på 6 breda studier av National Spelling Bee finalister, militärkadetter, Ivy League studenter och vuxna över 25 år. När Duckworth och hennes team studerade subjekten såg de att det inte var IQ, fysiska fördelar eller SAT-resultat som avgjorde om subjekten skulle vara framgångsrika. Det var grit. I alla 6 studier var grit den genomgående faktorn som avgjorde framgång (Duckworth et. al 2007; Duckworth & Quinn 2009).

Sammanfattningsvis

Det vi vill uppmuntra till är att lägga mer fokus på annat än vad som ses som talang när det kommer till rekrytering samt att inte stirra sig blind på ett CV, utan att titta mer på personen bakom CV:t. Efter över ett decennium inom rekrytering har vi sett att inställning, vilja och engagemang är det som vinner i längden.

 

Vidare läsning
The Secret Ingredient Of Successful People And Organizations: Grit, Forbes (engelska)
Why Grit Isn’t Everything, Huffington Post (engelska)
Why Managers Should Hire Employees With Grit, Talent Culture (engelska) 

 


Lina Martinsson
lina@urbanurban.se

English translation 

Can’t see it? Click on (mer…) below.

Why mind-set beats talent

 

Picture: UrbanUrban

At UrbanUrban, we have a philosophy that mind-set beats talent in the long run. What it means is that people with the right attitude, drive and perseverance will increase their chances of succeeding in their career since they persistently practice, repeat and search for new knowledge. This results in continuous development and improvement of said individuals.

Let us look at an analogy. Let us say you and I both want to become professional pianists. I have a better natural talent than you for playing the piano. When we both start playing, I am probably going to be better than you at first. Then, during the following months, you practice every day; you study notes, you gain more knowledge of how piano songs are composed and how notes sound good together while I barely look at the piano. After a while, you will most likely be the better pianist. You will also probably succeed better in your career as a pianist, since you constantly want to improve your skills and become better by practicing and repeating. Conclusively, you will beat me in the long run, even though I am the ‘more talented one’ to begin with.

Applying the importance of mind-set to recruitment

This approach is applicable to careers and recruitment. In recruitment, we believe it is not only about looking for who looks best on paper, it is also about looking for the right person. By the right person, we mean a person with the right attitude, mind-set and will to learn. Even though this person does not have the exact right skills right now, they will persistently work to gain them.

It is about how passionate and motivated the person is for this particular position or job and what effort they are willing to put in to succeed and improve long-term.

The potential catch-22

Sure, it is easier to measure skills on paper than to measure mind-set or potential. But in recruitment, you cannot always go for what a CV says, what previous positions a person has had or what financial results they have achieved in previous positions. If we did, we would eventually get stuck in a catch-22 situation with younger generations. If companies only want to hire people with 5 years of experience, how does that work out for a newly high school graduate? Not so well.

We definitely need to look at more than just the CV. Who is the person behind all that text? Within the upcoming 6 months or 1 year, how much could this person potentially develop and improve? And more importantly, how willing is this person to practice, repeat and gain new knowledge in order to reach that potential? This is where the importance of mind-set comes in.  

Grit: The power of passion and perseverance

Dr Angela Lee Duckworth is an author and psychologist, focusing her studies mainly on the area of grit. Duckworth defines grit as perseverance and passion for long-term goals. Having grit is having self-discipline, a strong mind-set and continuous perseverance despite facing failure and set-backs along the way. It is also about having a passion and interest in what you are doing (Duckworth et. al 2007).

“The gritty individual approaches achievement as a marathon; his or her advantage is stamina. Whereas disappointment or boredom signals to others that it is time to change trajectory and cut losses, the gritty individual stays the course.”

(Duckworth et. al 2007)

In her many publications, Duckworth concludes that other factors than talent, such as grit, self-discipline and passion, are the key factors of and individual’s success. Duckworth developed the Grit Scale, based on 6 broad studies of National Spelling Bee finalists, military cadets, Ivy League undergraduates and adults over 25. When studying the subjects, Duckworth and her team realised it was not IQ, physical advantages or SAT scores that determined whether the subjects would be successful. It was grit. Throughout all 6 studies, grit was the continuous determining factor for success (Duckworth et. al 2007; Duckworth & Quinn 2009).

Conclusively

When it comes to recruitment, we want to encourage more focus on other aspects than talent. Focus more on the person behind the CV – not only on the listed merits. After over a decade within the recruitment industry, we have seen that mind-set, drive and perseverance wins in the long run.

 

Further reading
The Secret Ingredient Of Successful People And Organizations: Grit, Forbes (English)
Why Grit Isn’t Everything, Huffington Post (English)
Why Managers Should Hire Employees With Grit, Talent Culture (English) 

 


Lina Martinsson
lina@urbanurban.se